وبگاه گروه مهندسی نرم افزار سیمرغ

اطلاع رسانی فعالیت‌های گروه سیمرغ در درس مهندسی نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف

وبگاه گروه مهندسی نرم افزار سیمرغ

اطلاع رسانی فعالیت‌های گروه سیمرغ در درس مهندسی نرم افزار دانشگاه صنعتی شریف

صفحه شخصی سارا فرازی

در این صفحه فعالیت های فردی اینجانب در رابطه با درس مهندسی نرم افزار قرار خواهد گرفت.